Shichiseikai Keikojô Basel

Shihandai, Stehli Martin (Kajō-Mokuroku)

https://hokushinittoryu-schweiz.com/