Keikojô Osnabrück

Shidōin, Albrecht Sven (Hatsu-Mokuroku)

http://hokushinittoryu-kitadoitsu.com/